آموزش زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان یاس
جمعه نوزدهم تیر ۱۳۸۸
جایگاه صفت در جمله ...  

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

جایگاه صفت در جمله

قبل از اسم

 بعد از فعل tobe

بعد از افعال ریطی

بعد از افعال حسی

افعال ربطی عبارتند از:

 

Appear

ظاهر شدن

Grow

شدن

Feel

احساس کردن

become

شدن

Get

شدن

taste

چشیدن

Look

به نظر رسیدن

smell

بوییدن

seem

به نظر رسیدن

 

 

 

This soup tastes good.

این سوب مزه خوبی می دهد.

Ali became very angry.

علی بسیار عصبانی شد.

منبع: www.meeg.blogfa.com