آموزش زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان یاس
جمعه نوزدهم تیر ۱۳۸۸
شرطی نوع ذوم ...  

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

جملات شرطی نوع دوم

 جملات شرطی برای بیان عملی  به صورت مشروط به کار می رود.

احتمال انجام عمل را در زمان حال بیان می کندوقید زمان آن نیزحال می باشد. ساختار آن به صورت زیر می باشد

جمله آینده در گذشته ساده +جمله گذشته ساده +If

برای ساخت آینده در گذشته ساده به صورت زیر عمل کنید.

ریشه فعل+might/Would/could

If Ali came, we would go on a picnic.

اگر علی می آمد ما به یک نیک می رفتیم..

 

 در شرطی نوع دوم برای گذشته فعل  to be  فقط از

   Wereاستفاده می کنیم.

If I were a rich man,I would buy a garden.

اگر من ثروتمند بودم یک باغ می خریدم.

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

جمعه نوزدهم تیر ۱۳۸۸
شرطی نوع اول ...  

آموزشگاه زبان یاس:   www.yaslab.blogfa.com

جملات شرطی نوع اول

 جملات شرطی برای بیان عملی  به صورت مشروط به کار می رود.

احتمال انجام عمل را در زمان آینده بیان می کندوقید زمان آن نیز آیِنده می باشد. ساختار آن به صورت زیر می باشد

جمله امری /جمله آینده ساده +جمله حال ساده+If

برای ساخت آینده ساده از افعال کمکی زیر می توان استفاده کرد

Will/can/shall/may

 

If Ali comes, we will go on a picnic.

اگر علی بیاید ما به یک نیک خواهیم رفت.

 

If you want to go out,put on your coat.

اگر می خواهی بیرون بروی کتت را ببوش

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

جمعه نوزدهم تیر ۱۳۸۸
جایگاه صفت در جمله ...  

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

جایگاه صفت در جمله

قبل از اسم

 بعد از فعل tobe

بعد از افعال ریطی

بعد از افعال حسی

افعال ربطی عبارتند از:

 

Appear

ظاهر شدن

Grow

شدن

Feel

احساس کردن

become

شدن

Get

شدن

taste

چشیدن

Look

به نظر رسیدن

smell

بوییدن

seem

به نظر رسیدن

 

 

 

This soup tastes good.

این سوب مزه خوبی می دهد.

Ali became very angry.

علی بسیار عصبانی شد.

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

جمعه نوزدهم تیر ۱۳۸۸
ترتیب صفات ...  

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

ترتیب صفات در جمله

اگر در جمله(قبل از اسم) چند صفت داشته باشیم آنها را به ترتیب زیر قرار می دهیم.

  + صفت ملیت+ صفت رنگ + صفت اندازه+صفت کیفی+Determinerاسم+ صفت جنس

the/a/an      beautiful       large      yellow           Iranian        metal

This/that       good           small      pink              Japaneese    cotton

My/his          smart          loose      white             Greek          plastic

 

 

She bought a beautiful Chineese linen shirt.

او یک بیراهن زیبای نخی چینی خرید.

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

جمعه نوزدهم تیر ۱۳۸۸
تفاوت other,another ...  

آموزشگاه زبان یاس:  www.yaslab.blogfa.com

 

تفاوت other,another

 

another

 

1-فقط برای اسامی مفرد به کار می رود.

2-هرگز جمع بسته نمی شود.

3-قبل از آن حرف تعریف the به کار نمی رود.

Please give me another cup of tea.

لطفا یک استکان چای دیگر به من بده.

 

Other

 

1-هم قبل از اسامی مفرد و هم قبل از اسامی جمع به کار می رود.

2-در بعضی از موارد جمع بسته می شود.

3-قبل از آن حرف تعریف the به کار می رود.

 

Mina has  four brothers,one of them is a doctor,the others are teachers.

 

میناچهار برادر دارد.یکی از آنها پزشک است، بقیه(دیگران) معلم هستند.

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
افعال دو قسمتی ...  

افعال دو کلمه ای

آموزشگاه زبان یاس:  www.yaslab.blogfa.com

 

افعالی هستند که از ترکیب دو کلمه(فعل اصلي و حرف اضافه) ساخته شده اند مانند " turn on " give back این افعال به دو دسته تقسیم می شوند : جداشدنی و جدا نشدنی

 

افعال جدا شدنی ( Verb + particle )

افعال جدا شدنی از ترکیب یک فعل و یک جزء قیدی ساخته می شوند .

نکته 1 ) چنانچه مفعول جمله " اسم باشد ، می توان مفعول را بعد از افعال جدا شدنی و یا بین دو قسمت این افعال به کار برد :

I put on my coat .

I put my coat on .

نکته 2 ) چنانچه مفعول جمله به صورت ضمیر  ( me , you , him , … )باشد ، مفعول فقط بین فعل و جزء قیدی قرار می گیرد .

She called me up .

I put it on .

 

افعالی از این گروه که در این درس معرفی شده اند عبارتند از :

کم کردن صدا

turn down

 

تلفن کردن

call up

خاموش کردن

turn off

 

پس دادن

give back

روشن کردن

turn on

 

برداشتن

pick up

زیاد کردن صدا

turn up

 

پوشیدن

put on

بیدار کردن

wake up

 

در آوردن لباس و کفش

take off

Verb + preposition

افعال جدا نشدنی

آن دسته از افعال دو کلمه ای را گویند که از ترکیب یک فعل و یک حرف اضافه تشکیل شده اند و مفعول چه اسم باشد چه ضمیر حرف اضافه به هیچ وجه به صورت جدا از فعل نوشته نمی شود . مانند :

I looked at the picture .

I looked at it .

 

افعال جدا نشدنی که  در این درس معرفی شده اند عبارتند از :

  

صحبت کردن با

speak to / with

موافق بودن

agree about/on

صحبت کردن با

talk to / with / about

مخالف بودن

disagree about

فکر کردن دربارۀ

think about / of

اصرار کردن در مورد

insist on

منتظر ماندن برای

wait for

گوش دادن به

listen to

نگران بودن

worry about

نگاه کردن به

look at

 

 

جستجو

look for

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjective + Preposition

تعدادی صفات وجود دارند که به همراه حروف اضافه خاص خود و بعد از فعل to be  بکار می روند بنابر این یاد گیری حروف اضافه به همراه صفات ضروری است .  

حرف اضافه  +  صفت  +  to be

 

 


 to be afraid of                                  to be sorry for / about

to be tired of                                    to be similar to

to be interested in                            to be responsible for

to be different from                         to be full of

to be careful about                          to be angry with

to be worried about

 

I am afraid of dogs .

I was afraid of them .  

 منبع: www.meeg.blogfa.com

 

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
جمله معلوم و مجهول ...  

جمله معلوم و مجهول

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

جمله معلوم جمله ای است که در آن تاکید روی کننده کار ( فاعل ) باشد ، به عبارت دیگر فاعل در آغاز جمله قرار می گیرد :

Ali washed the car .             

  علی ماشین را شست

جمله مجهول جمله ای است که در آن تاکید روی مفعول باشد . به عبارتی دیگر جمله با مفعول آغاز شود The car was washed     

     ماشین شسته شد

ساختار جملات مجهول :

  مفعول  +  am / is / are + P.P …

1) زمان حال ساده :

 

A cake is made every afternoon .

  The letters are posted every Tuesday .

مفعول + was / were + P.P…

2) زمان گذشته ساده :

 

A new hospital was built last year .

Two books were bought yesterday .

 

3) زمان آیند ساده :

مفعول + will be + P.P…

 


This building will be completed next month .

The bicycle can be repaired.

مفعول + فعل کمکی + be  + P.P…

4 ) جملات دارای افعال کمکی :

 

The cars must be parked out of the building .

This plane can be repaired by engineers .

5) زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) :

مفعول + have/has  + been + P.P…

 

The film has been shown .

The rooms have been cleaned .

6) زمان گذشته کامل ( ماضی بعید ) :

مفعول + had + been + P.P…

 

The dishes had been washed before we arrived .

  

نکته 1 ) در جملات مجهول می توان با به کار بردن حرف اضافه by همراه فاعل (اسم یا ضمیر ) در انتهای جمله به کننده کار ( فاعل ) اشاره کرد .

The room was cleaned by Ali / him .

 منبع:www.meeg.blogfa.com

 

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
حروف ربط ...  

حروف ربط هدف يا جمله واره هاي قيدي

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

اين حروف ربط عبارتند از:

So that        in order that          so as     in order

بعد از اين حروف از جمله كامل خبري استفاده مي شود.

He worked day and night so that he would save some money.

                               جمله خبري

او شب و روز كار مي كرد به اين منظور كه مقداري پول پس انداز كند.

استفاده مي كنيم ساختار جمله به صورت so that-in order that هنگاميكه از

زير در مي آيد:

جمله پايه(حال يا آينده) +so that /in order that+فاعل+will ,can ,may

 

A

 نيز براي بيان هدف به كار مي رود. so as –in order

  و پس از آن ادامه جمله قرار مي گيرد. to نكته: بعد از اين كلمات مصدر با

Amir went to Canada in order to continue his studies.

He went to post office so as to post the letter.

 نيز مي تواند براي بيان مقصود و هدف به كار رود و پس از آن نيز   for حرف اضافه

مي توانيم از از اسم –عبارت اسمي يا اسم مصدر استفاده كنيم.

The knife is used for cutting bread.

                                   اسم مصدر

I went to supermarket for some cake

عبارت اسمي

اين كارد براي برش نان استفاده مي شود.

من براي مقداري قهوه به سوپر ماركت رفتم.

منبع:www.meeg.blogfa.com

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
ماضی بعید ...  

زمان ماضی بعید

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

طرز ساخت:

بقیه جمله+اسم مفعول فعل+had+ فاعل

موارد کاربرد ماضی بعید

برای بیان عملی که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام گرفته است

 

I had gone to Tehran ,before he came here.

برای منفی کردن این جملات فعل کمکی را به صورت منفی می آوریم.

He hadn’t gone to the cinema before.

برای سئوالی کردن جای فعل کمکی را با فاعل عوض می کنیم.

Had he gone to the cinema before?

 

حروف ربط when/because/after/before طبق ساختار زیربه کار می رود.

ماضی بعید+before+گذشته ساده

گذشته ساده+because+ ماضی بعید

گذشته ساده+after+ ماضی بعید

ماضی بعید+when+گذشته ساده

I had eaten my lunch,when you came here.

 

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
زمان ماضی نقلی ...  

زمان ماضی نقلی

آموزشگاه زبان یاس:  www.yaslab.blogfa.com

طرز ساخت:

بقیه جمله+اسم مفعول فعل+have/has+ فاعل

I/we/you/they_____have        he/she/it________has

موارد کاربرد ماضی نقلی

 

برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و اثر و نتیجه آن تا زمان حال باقیست

I have lived in Tehran sincetwo years ago .

برای بیان عملی که در گذشته در یک زمان نامعین انجام گرفته است

I have seen him before.

برای منفی کردن این جملات فعل کمکی را به صورت منفی می آوریم.

He hasn’t gone to the cinema.

برای سئوالی کردن جای فعل کمکی را با فاعل عوض می کنیم.

Has he gone to the cinema?

قیودی که معمولا با این زمان به کار می رود عبارتند از:

Up to now/since+قید زمان/for+قید زمان

She has played tennis for 5 hours.

منبع:  www.meeg.blogfa.com

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
صفت فاعلی ...  

صفت فاعلی و صفت مفعولي

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

با افزودن ing به برخی  افعال  صفت فاعلی ( Participle Present ) ساخته می شود ، که غالباً برای فاعل بي جان به کار می رود و قسمت سوم برخی افعال (past participle ) صفت مفعولی محسوب  می شود که برای فاعل جاندار  به کار می رود .

I was bored because the job was boring.

صفات فاعل و مفعولی که در این درس معرفی شده اند عبارتند از :

صفت مفعولی

صفت فاعلی

فعل

سرگرم

amused

 

سرگرم کننده

amusing

 

سرگرم کردن

amuse

کسل

bored

 

کسل کننده

boring

 

کسل کردن

bore

گیج

confused

 

گیج کننده

confusing

 

گیج کردن

confuse

هیجان زده

excited

 

هیجان انگیز

exciting

 

به هیجان آوردن

excite

وحشت زده

frightened

 

ترسناک

frightening

 

ترساندن

frighten

شوکه

shocked

 

تکان دهنده

shocking

 

شوکه کردن

shock

متعجب

surprised

 

تعجب آور

surprising

 

متعجب کردن

surprise

علاقمند

interested

 

جالب

interesting

 

علاقمند کردن

interest

 

منبع:www.meeg.blogfa.com

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
عبارت اسمی ...  

عبارت اسمی يا noun clause

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

عبارت اسمی عبارت یا جمله ای است که نقش " اسم " را در جمله ایفا می کند . .

I know ( that ) winter is comming. .

در جملة بالا ،جملة بعد از  that به عنوان that cluse نامیده می شود و نقش اسم را دارا می باشد .

حال چنانچه بعد از جملة پایه ، یک جملة سئوالی که با کلمة پرسشی ( when, what, … )  سئوالی شده باشد ، به کار برود ،، جملة بعد از کلمة پرسشی باید از حالت سئوالی به حالت خبری تبدیل شود . .

when will she arrive 

I know when she will arrive .

در جملۀ فوق ، when  به همراه جملۀ خبری بعد از آن نقش را ایفا می کند . از اینرو " عبارت اسمی " ( noun clause ) نامیده می شود .

 

در این عبارات اسمی بعد از افعالی که نیاز به مفعول دارند (مانند know, remember , ask,tell ) استفاده شده اند . از اینرو عبارات اسمی در این حالت نقش مفعول جمله را ایفا می کنند .

I don't remember what he said

منبع: www.meeg.blogfa.com

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
موارد کاربرد حرف تعریف ...  

موارد کاربرد حرف تعریف

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

a , an .1- حروف تعریف معین

The .2- حروف تعریف نامعین

a - an

برای اسامی قابل شمارش مفرد و نکره به کار می رود

اگر اسم مورد نظر با حرف بی صدا شروع شود از  a استفاده مي كنيم.

  an  قبل از حروف صدا دار استفاده می شود.

Mina gave me an umberella.

 

The موارد کاربرد حرف تعریف

1-برای اسامی که برای ما شناخته شده باشد 

Mina has bought a book.The book is  very interesting.

 2-برای اسامی که در طبیعت یک نمونه از آن وجود دارد.

l     The sun                     the moon

l     The sky                      the earth

 

3-برای اسامی کتابهای آسمانی

l     The koran              the bible             The old testament      

 

4-برای اسامی جهات چهارگانه

l     The south                   the north

l     The west                     the east

 

5-قبل از صفات عالی

l     Rose is the most beautiful flower.

6-قبل از بعضی اوقات شبانه روز

The morning         the evening           the afternoon

7-قبل از اعداد ترتیبی

l     The first                      the second

l     The third

 

8-قبل از اسامی کشورهایی که به صورت جمهوری یا ایالتی اداره می شود.

l     The united states of America

l     The islamic republic of Iran       The united kingdom

 

The موارد عدم کاربرد حرف تعریف

l     1-قبل از اسامی اشخاص

I don’t know the Mr Bahrami.

2-قبل از اسامی کشورها- شهرها – روستاها

3-قبل از روزهای هفته – روزها  - ماهها وسالها

 She went to London in 1999.

4-قبل از اسامی بعضی اوقات شبانه روزی

l     At midnight                 at noon        At  8  a.m

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
تفاوت other,another ...  

تفاوت other,another

 

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

another

 

1-فقط برای اسامی مفرد به کار می رود.

2-هرگز جمع بسته نمی شود.

3-قبل از آن حرف تعریف the به کار نمی رود.

Please give me another cup of tea.

لطفا یک استکان چای دیگر به من بده.

 

Other

 

1-هم قبل از اسامی مفرد و هم قبل از اسامی جمع به کار می رود.

2-در بعضی از موارد جمع بسته می شود.

3-قبل از آن حرف تعریف the به کار می رود.

 

Mina has  four brothers,one of them is a doctor,the others are teachers.

 

میناچهار برادر دارد.یکی از آنها پزشک است، بقیه(دیگران) معلم هستند.

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
زمان آینده ساده ...  

زمان آِينده ساده

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 موارد كاربرد:

 براي بيان عملي كه در زمان آينده قرار است انجام شود.

 طرز ساخت:

بقيه جمله+ ريشه فعل+will/ shall+فاعل

I shall go to Tehran next week..

 

She will clean the room tomorrow

 طرز منفي كردن:

براي منفي كردن آينده ساده ازWill/shall به صورت منفي استفاده مي كنيم.  

 

Will not__________won’t          shall not_________shan’t

 

Mina won’t speak English in class.

طرز سئوالي كردن:

براي سئوالي كردن فعل آينده ساده به ترتيب زير عمل مي كنيم.

  بقيه جمله+ريشه فعل+فاعل+Will /shall

 

They will came here tomorrow night.

will they come here tomorrow night

 منبع: www.meeg.blogfa.com

 

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
زمان حال استمراری ...  

زمان حال استمراری:

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

عملی که در حال حاضر در حال انجام می باشد.

طرز ساخت:

بقیه جمله +ing +ریشه فعل+am/is/are+فاعل

Ali is writing a letter.

I________   am           you/they/we _________are

She/he/it______________is     

قیودی که معمولا با این زمان به کار می رود عبارتند از:

Now _at this time _ at present time

برای منفی کردن این جملات باید فعل to be رابه صورت منفی می آوریم.

They aren’t playing football.

برای سئوالی کردن این جملات جای فاعل و فعل کمکی را عوض می کنیم.

Mina is studing her lessons?

Is Mina studing her lessons?

 

منبع:  www.meeg.blogfa.com

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
زمان حال ساده ...  

زمان حال ساده

 آموزشگاه زبان یاس:  www.meeg.blogfa.com

موارد كاربرد:

1-براي بيان عملي كه در زمان حال صورت گرفته باشد

2-براي بيان يك عادت يا حقيقت هميشگي

طرز ساخت:

بقيه جمله+ to مصدر بدون+فاعل

I see him every day.

نكته:

 در زمان حال ساده در سوم شخص مفرد به آخر فعل  s يا es   اضافه مي شود

 اگر فعل مورد نظر به يكي از حروف  o-z-s-sh-ch-x  ختم شود از es

   و در غير اين صورت از  s    استفاده مي كنيم.  

She teaches English.

طرز منفي كردن:

  براي منفي كردن حال ساده از do –does به صورت منفي استفاده مي كنيم.     

I –you –we –they_____________don’t

She – he –it ________________doesn’t

Mina doesn’t speak English.

طرز سئوالي كردن:

براي سئوالي كردن فعل حال ساده به ترتيب زير عمل مي كنيم.

بقيه جمله+ريشه فعل+فاعل+  do/does 

They come here every night.

Do they come here every night

منبع:www.meeg.blogfa.com

 

 

 

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
زمان گدشته استمراری ...  

زمان گذشته استمراری:

آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

 

عملی که در گذشته در زمان مشخصی  در حال انجام بوده است..

طرز ساخت:

بقیه جمله+ing +ریشه فعل+was/were +فاعل

Ali was writing a letter.

I/ She/he/it ________ was                   you/they/we _________were     

قیودی که معمولا با این زمان به کار می رود عبارتند از:

 _at this time _ at present time+قید زمان گذشته

They were eating lunch at this time yesterday.

برای منفی کردن این جملات  فعل کمکی رابه صورت منفی می آوریم.

They weren’t playing football.

برای سئوالی کردن این جملات جای فاعل و فعل کمکی را عوض می کنیم.

Mina was studing her lessons?

Was Mina studing her lessons?

منبع: www.meeg.blogfa.com

 

 

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
زمان گدشته ساده ...  

زمان گذشته ساده

 آموزشگاه زبان یاس: www.yaslab.blogfa.com

موارد كاربرد:

 براي بيان عملي كه در زمان گذشته صورت گرفته باشد

 طرز ساخت:

بقيه جمله+گذشته فعل مورد نظر+فاعل

I saw him last week..

نكته:

 افعال به دو دسته تقسيم مي شوند :

 افعال با قاعده: گذشته اين افعال با اضافه كردن   Ed   يا  D  ساخته مي شود.

افعال بي قاعده : ساخت گذشته اين افعال قاعده خاصي ندارد و بايد حفظ شود .البته تعداد اين افعال زياد نيست.

She cleaned the room.

 She spoke EnglishEnglish

طرز منفي كردن:

 براي منفي كردن گذشته ساده از    did به صورت منفي استفاده مي كنيم.  

 I –you –we –they She – he –it______________didn’t

 Mina didn’t speak English

طرز سئوالي كردن:

براي سئوالي كردن فعل گذشته ساده به ترتيب زير عمل مي كنيم.

 بقيه جمله+ريشه فعل  +فاعل+did

They came here last night.

Did they come here last night

منبع:  www.meeg.blogfa.com

 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸
جمع بستن اسم ...  

در این پست طرز جمع بستن اسم در زبان انگلیسی رو براتون توضیح می دم:

آموزشگاه زبان یاس:  www.yaslab.blogfa.com

بیشتر اسامی در زبان انگلیسی با اضافه کردن “ s”  به آخرشان جمع بسته  می شوند.مانند:

pen______pens                             mosque_____mosques

اگر اسم  به یکی از حروف زیر ختم شود به انتهای آن " es “  اضافه می کنیم.

z- s – sh – ch – x

coach____coaches                            dish_____dishes

 اسامی که به “f “ یا “ ef “ ختم می شوند  برای جمع بستن “f “ پایانی حذف شده و به آخر کلمه “ ves “ اضافه می شود.

Leaf_____leaves                           knife______knives 

اسامی که به ‘ y ‘ ختم می شود به دو صورت جمع بسته می شود:

الف.اگر قبل از “ y” یکی از حروف صدادار قرار گرفته باشد، به آخر اسم ‘ s ‘ افزوده می شود.

Toy______toys                                tray________trays

ب-اما اگر حرف ماقبل آن یکی از حروف بی صدا باشد ،هنگام جمع بستن حرف آخر حذف شده و “ies “اضافه می کنیم.

University_________universities       

اسامی که به حرف ‘ o ‘ ختم می شوند به دو صورت جمع بسته می شوند

الف.اگر حرف ما قبل آخر بی صدا باشد به آن ‘ es ‘اضافه می کنیم.

Tomato_______tomatoes                           

ب.اگر حرف ماقبل آخر صدادار باشد فقط ‘ s ‘ اضافه می کنیم.

Radio______radioes                  

اعداد،حروف و اشکال در زبان انگلیسی با اضافه کردن ( ‘s) جمع بسته می شوند.

9_________۹  s             a_____________a’s           +_____________+’s

البته لازمه بدونید که اینا قواعد کلی جمع بستن اسم در زبان انگلیسی هستند .در مورد هر کدوم از این قواعد یه سری استثناء هم وجود دارد ،در ضمن بعضی از اسامی هم بی قاعده هستند

منبع:  www.meeg.blogfa.com